[1]
ჩოლოყაშვილი რ. and ჯაგოდნიშვილი თ. 2018. Georgian Oral Tradition Samples from St. Petersburg. Literary Researches. 39, (Dec. 2018), 380–394.